IBANDLA LIKANKULUNKULU

Pentecostal MI

ENKULUMENI YEZWE

KULOKHU

Siyakholwa

“Ngakho hambani nifundise izizwe zonke, nibabhapathize ngoMoya
igama likaYise, neleNdodana, nelikaMoya oNgcwele; nibafundise ukugcina
zonke izinto enginiyale ngazo; futhi bhekani nginani nonke
izinsuku, kuze kube sekupheleni komhlaba. Amen."
— Mathewu 28:18-20

MISSION

Ikhuthaza futhi iqinise ubunye bamakholwa futhi igcine ukudidiyela kwezinhlaka zokuphatha zePentecostal Church of God, International Movement.

BUKA

Siyisakhiwo sesonto esigxile ekuqondiseni zonke izinsiza ukuze sifinyelele inani elikhulu lamazwe emhlabeni ngevangeli likaJesu Kristu. Ibandla eliholwa nguMoya oNgcwele, elisekela ukuthuthukiswa kwevangeli kuwo wonke amazwekazi, elikhona emazweni ayi-100 kanye nesigidi sabavoti emasontweni ayi-10,000.

0
AMAZWE
0
IZINGUQUKO
0
UBULUNGU EMHLABENI WONKE
0
ABASEBENZI

IZINDABA NEMISEBENZI

Wayesethi kubo: “Impela ukuvuna kukhulu, kodwa
abasebenzi abambalwa; ngakho-ke khulekani eNkosini yezizwe
isivuno esithuma izisebenzi ekuvuneni kwakhe.”

— Luka 10:2

Vive

Vive

Khonza

Khonza

Ora

Ora

Jabulela
yethu

Izinsiza